Regulamin Sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://bhp24pl.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Hurtownia https://bhp24pl.pl jest prowadzona przez firmę: Maximus Tomasz Gontarczuk ul. Nowy Świat 33/2 , 44-100 Gliwice NIP 6311905999 REGON 278019975

3. Adres do korespondencji:

Maximus Tomasz Gontarczuk

ul. Jasnogórska 2/1

44-100 Gliwice

tel: 570 505 591

e-mail: maximus24pl@gmail.pl

4. Zakup w hurtowni internetowej www.maximus24 oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

5. Nazwa Sklepu oraz jego adres internetowy, jego koncepcja, wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej – zgodnie z przepisami prawa polskiego.

6. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://bhp24pl.pl i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
 2. Konsument– Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego https://bhp24pl.pl;
 5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https://bhp24pl.pl: za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Konto – dostępne po zarejestrowaniu i zalogowaniu miejsce w serwisie internetowym zdefiniowanym w niniejszym Regulaminie jako Sklep, za pomocą którego Klient może przeglądać, edytować i poprawiać swoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora, a także korzystać z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu i uzyskuje możliwość wglądu do historii złożonych przez siebie zamówień.
 7. Login — prywatna i rzeczywista nazwa Klienta, jaka została przez niego przybrana na etapie rejestracji Konta. Login ma charakter indywidualny i jednostkowy, co wyklucza możliwość rejestracji dwóch Klientów używających takiego samego Loginu.
 8. Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 6 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji rejestracji w Sklepie i umożliwiający Klientowi korzystanie z usług oferowanych przez Sklep, w tym w szczególności umożliwiający uzyskanie dostępu do Konta.
 9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
 10. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy MAXIMUS Tomasz Gontarczuk a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
 11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 12. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III. REJESTRACJA W SKLEPIE I UTWORZENIE KONTA

 1. Każdy Klient – przed zakończeniem procedury rejestracji w Sklepie i utworzeniem Konta – jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem.
 2. Aktualna treść regulaminu jest stale dostępna na stronie internetowej Sklepu w zakładce Regulamin. W razie zmiany treści Regulaminu, warunkiem dalszego korzystania z serwisu zdefiniowanego w niniejszym Regulaminie jako Sklep, jest akceptacja przez Klienta nowej wersji Regulaminu, o co Klient zostanie poproszony przy okazji najbliższego logowania do Sklepu. Nowa treść Regulaminu nie dotyczy zamówień, które zostały skutecznie złożone i przyjęte do realizacji przed dniem zawiadomienia o dokonaniu zmiany Regulaminu.
 3. Warunkiem utworzenia przez Klienta Konta oraz korzystania przez niego z usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu jest akceptacja Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Klienta.
 4. Każdy Klient jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub marketingowej przesyłanej przez Sprzedawcę na wskazany przez Klienta w toku procedury rejestracji w Sklepie adres poczty elektronicznej jest dobrowolne i nie stanowi warunku utworzenia Konta.
 6. W celu utworzenia Konta Klient musi wypełnić formularz rejestracji zamieszczony w serwisie pod adresem: https://bhp24pl.pl
 7. Prawidłowe przeprowadzenie procedury rejestracji w Sklepie zostaje potwierdzone przez Sprzedawcę w drodze mailowej, następnie można się zalogować w serwisie oraz rozpocząć korzystanie ze Sklepu. Logowanie polega na wpisaniu we właściwe pola Loginu podanego w toku procedury rejestracji i ustalonego przez niego unikalnego Hasła.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO.

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 2. Klient zobowiązany jest do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
  2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
  3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V. PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 1.  Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk „Zamówienie”. By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta – będą realizowane następnego dnia roboczego.
 4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, firma MAXIMUSTomasz Gontarczuk zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia – o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.
 5. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.
 6. Firma  zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym: https://bhp24pl.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).
 8. Firma Maximus Tomasz Gontarczuk  wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.
 9. Firma prowadzi sprzedaż stacjonarną i sprzedaż wysyłkową.

VI. DOSTAWA.

 1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy FEDex.
 3. Koszty dostawy wynoszą: (od 17 zł do 280 zł).
 4. Klient ma możliwość dokonania odbioru osobistego w punkcie odbioru, stanowiący placówkę stacjonarną Sprzedającego.
 5. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.
 6. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 5 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

VII. CENY I METODY PŁATNOŚCI.

 1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:
  1. przelewem na numer konta bankowego 76 1140 2004 0000 3702 7782 6925.
  2. płatnością za pośrednictwem PayPal lub Przelewy24.
  3. gotówką przy odbiorze osobistym w punkcie odbioru, będącymi równocześnie placówką stacjonarną Sprzedającego.

VIII. ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę sprzedaży na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Termin, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia otrzymania przez niego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem na adres siedziby Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Klientowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgadza się na inne rozwiązanie. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Klient powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 4. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 5. Jeżeli Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną) na adres maximus24pl@gmail.com lub MAXIMUS Tomasz Gontarczuk, ul. Jasnogórska 2/1, 44-100 Gliwice.
 7. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: MAXIMUS Tomasz Gontarczuk, ul. Jasnogórska 2/1, 44-100 Gliwice
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:
……………………………………………………
Data odbioru towaru:
……………………………………………………
Imię i nazwisko konsumenta:
……………………………………………………
– Adres konsumenta:
……………………………………………………
– Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):
……………………………………………………
– Data:
……………………………………………………

IX. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY.

 1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.
 2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem serwisu i stron internetowych sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie na adres: MAXIMUS Tomasz Gontarczuk, ul. Jasnogórska 2/1, 44-100 Gliwice lub mailowo pod adres maximus24pl@gmail.com.
 3. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych w funkcjonowaniu serwisu internetowego zdefiniowanego w Regulaminie jako Sklep, wynikającą zwłaszcza z dokonywania zalecanych przez Sprzedawcę zmian lub aktualizacji w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Klienci zostaną powiadomieni poprzez zwyczajowy komunikat.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak transmisji lub błędy transmisji danych wynikłe z niezgodności urządzeń technicznych lub oprogramowania zastosowanego przez Klienta i Sprzedawcę.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania podmiotów odpowiedzialnych za pośredniczenie w dokonaniu płatności lub autoryzację płatności dokonywanych za pomocą kart kredytowych lub innych elektronicznych instrumentów płatniczych, za pomocą których Klient dokonuje płatności w Sklepie.
 7. Klient zobowiązuje się do realizacji zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 8. Kolory produktów znajdujących się w ofercie Sklepu, których fotografie znajdują się w serwisie mogą odbiegać od rzeczywistych, co nie jest traktowane jako niezgodność towaru z umową. Przy wyborze towaru Klient powinien kierować się przede wszystkim opisem katalogowym produktu.
 9. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi – w granicach wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego – w stosunkach z podmiotami nie będącymi Konsumentami zostaje wyłączona.
 10. Wszelkie postanowienia powyższego regulaminu, które są na podstawie obowiązującego prawa niedozwolone w stosunkach z Konsumentami należy interpretować w ten sposób, że są wiążące jedynie w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a podmiotami nie będącymi Konsumentami.

X. ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.